Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Arbejdsmiljøpolitisk strategi

DJ har stort fokus på arbejdsmiljø. Det gælder de konkrete løn- og arbejdsvilkår, som fastlægges i overenskomsterne,  eksempelvis genetidsbestemmelser og regler for overarbejde. Men vi har også fokus på de øvrige vilkår, som påvirker medlemmernes arbejdsglæde og trivsel. Det gælder det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, sikkerhed, chikane, arbejdsskader, og det gælder arbejdsmiljøet for alle faggrupper og brancher i DJ, uanset om man er fastansat, freelancer, ledig, studerende eller i praktik.

DJ har fokus på at fremme en kultur i branchen, hvor man passer på sig selv og hinanden, også på tværs af ansættelsesforhold, og bruger de regler, den lovgivning og den viden, der beskytter den enkelte, samtidig med at engagement og begejstring fortsat trives.

For de af vores medlemmer, der arbejder på organiserede arbejdspladser, har arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanterne til opgave at fastholde arbejdsgivernes ansvar for at overholde gældende lov og aftaler på arbejdsmiljøområdet. Det er DJ’s opgave at klæde de tillidsvalgte på til den stadig mere komplekse opgave at forebygge et dårligt arbejdsmiljø, herunder at indsamle og formidle den fornødne viden til at kunne håndtere, når kollegerne er i fare for at blive syge af at gå på arbejde. 

For de af vores medlemmer, der enten arbejder alene eller på arbejdspladser uden tillidsvalgte, er det DJ’s opgave, sammen med specialgrupper og -foreninger, at udbrede viden om blandt andet nedslidningsfaktorer og give redskaber til at kunne passe på sig selv i en medie- og kommunikationsbranche under hastig forandring.

DJ’s visioner og strategi for arbejdsmiljøet er udtrykt i denne arbejdsmiljøpolitiske strategi.

Psykisk arbejdsmiljø

Stress og mobning, utryghed og usikkerhed i ansættelsen, urimelige honorarvilkår for ikke ansatte – det negative psykiske arbejdsmiljø antager mange forklædninger, og mange af dem er omfattet af tavshed og tabu. Men mistrivsel skal ikke være en del af medie- og kommunikationsbranchens hverdag.

DJ skal arbejde for at bringe det psykiske arbejdsmiljø frem i lyset. Det psykiske arbejdsmiljø er noget, vi skal tale åbent om – både når det er dårligt og slider på medarbejderen, og når det er godt, og kompetencer og ressourcer matcher krav og opgaver. 

Psykisk arbejdsmiljø handler både om fællesskabet og den enkelte. Derfor er øget bevidsthed og synlighed vigtigt; herved øges muligheden for at både den enkelte, men også hele arbejdspladsen kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø i en positiv retning.

Fyringsrunder kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø for de tilbageværende, fordi nedskæringer i arbejdsstyrken medfører øget arbejdspres, frustrerende arbejdsvilkår og forringede muligheder for at levere kvalitet.

DJ skal

 • øge fokus på arbejdsgiverens ansvar for et godt psykisk arbejdsmiljø – også for de tilbageværende efter fyringsrunder
 • øge bevidstheden hos medlemmerne i forhold til at identificere, forebygge og håndtere psykiske arbejdsmiljøproblemer
 • give hvert medlem redskaber, så de kan medvirke til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø
 • nedbryde tabuer omkring stress, mistrivsel og dårligt psykisk arbejdsmiljø og i stedet øge bevidstheden om værdien af forebyggelse og et godt psykisk arbejdsmiljø
 • styrke uddannelsen af og samarbejdet mellem tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne for at styrke indsatsen for forbedring af det psykiske arbejdsmiljø for alle medlemmer, der er tilknyttet arbejdspladsen

Fysisk arbejdsmiljø

Det er en ambition for DJ at øge vores kollegers viden om det fysiske arbejdsmiljøs påvirkning. Nogle føler sig fortabt i storrum, hvor der er larm fra maskiner, kolleger og telefoner. Andre sidder på et hjemmekontor, hvor stol og bord måske slet ikke er indrettet til arbejdet. Atter andre nedslides fysisk af gentagne, lange arbejdsdage eller af arbejde med tungt udstyr med store belastninger til følge.

DJ skal samle specialiseret viden om de særlige udfordringer, som vores kolleger møder i det fysiske arbejdsmiljø.

Medlemmer af DJ bør være sikret indflydelse på deres fysiske arbejdsmiljø og herigennem være med til at indrette arbejdspladsen, så den tilpasses opgaven og den enkeltes behov.

DJ skal

 • øge fokus på arbejdsgiverens ansvar for et godt fysisk arbejdsmiljø
 • fremme best practice i medie- og kommunikationsbranchen og sikre nødvendig viden om for eksempel indeklima og indretning af storrumskontorer
 • være særligt opmærksom på den fysiske nedslidningsrisiko for medlemmer, der arbejder med tungt teknisk udstyr
 • give erfaringer og viden videre om indretning af hjemmearbejdspladser
 • styrke uddannelsen af og samarbejdet mellem tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne for at styrke indsatsen for forbedring af det fysiske arbejdsmiljø

Sikkerhed

Trusler, chikane, vold og kidnapning er blot nogle af de risici, som DJ’s medlemmer kan blive udsat for, når de udøver deres metier, hvad enten de arbejder i konfliktfyldte områder i ind- og udland eller med konfliktfyldt indhold. Medlemmernes sikkerhed trues også i cyberspace, og derfor har dette område DJ’s bevågenhed.

Enhver trussel mod mediearbejdere er en trussel mod ytringsfriheden og demokratiet.

DJ mener, det er arbejdsgivers ansvar at sørge for den maksimale forberedelse og sikkerhed for vores kolleger. Men vi ved også, at mange konflikter dækkes af freelancere og selvstændige, som ikke har en arbejdsgiver eller et mediehus i ryggen. Det er DJ’s ambition, at alle medlemmer skal føle sig sikre før, under og efter en opgave.

Krige og konflikter er områder, som DJ’s medlemmer dækker. De senere års erfaringer viser, at repræsentanter for medie- og kommunikationsområdet risikerer at blive opfattet som en del af konflikten og nogle gange som selve målet i konflikten.

En helt særlig problematik er trusler, chikane og krænkelser i cyberspace. Med ændringer i lovgivningen er det nu fastslået, at det er arbejdsgivers ansvar at stoppe chikane, trusler og krænkelser – også uden for arbejdstiden. DJ skal øge fokus på dette område og følge udviklingen nøje.

DJ vil

 • stille rådgivning, viden og relevante netværk til rådighed for medlemmer i forhold til rejse- og opholdssikkerhed i ind- og udland
 • sikre, at arbejdsgiverne sørger for den nødvendige uddannelse, instruktion og debriefing samt stiller det nødvendige udstyr til rådighed for såvel fastansatte som løst tilknyttede
 • arbejde for at modvirke cyberchikane, særligt ved at fremme åbenhed og vidensdeling på området
 • arbejde for nultolerance over for trusler, og for at arbejdsgiver tager krænkende udtalelser og adfærd over for alle i mediebranchen alvorligt, og at det er den krænkede selv, der afgør, om der er sket en krænkelse
 • arbejde for, at DJ’s forsøgspulje for freelancere og selvstændige til finansiering af HEAT-kurser (Hostile Environment Awareness Training) finder en permanent form

Arbejdsskader

Man må ikke blive syg af sit arbejde. Sker det alligevel, har DJ den viden og styrke, der er nødvendig for at hjælpe medlemmet med at anmelde skaden og samarbejde med relevante parter frem mod en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Arbejdsskader kan både opstå som følge af det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. DJ vil i samarbejde med arbejdsgivere, arbejdspladser og arbejdsmiljørepræsentanter begrænse antallet af arbejdsskader gennem forebyggelse.

Arbejdspladser og tillidsvalgte skal klædes på til at støtte det medlem, der er kommet til skade, så der sikres en bæredygtig tilbagevenden til arbejdspladsen eller arbejdslivet. Et sygemeldt DJ-medlem skal sikres ordentlig tid til at blive rask. Og når arbejdet genoptages, skal DJ støtte medlemmet til at få ressourcer og arbejdsevne til at passe til belastninger og udfordringer.

Alle DJ’s medlemmer kan via gruppelivsordningen i Mediernes Pension opnå mulighed for dækning ved tab af erhvervsevne, alvorlig sygdom og død.

DJ vil arbejde for

 • at alle DJ-medlemmer, der rammes af en arbejdsskade, får rådgivning om anmeldelse af skaden og den fornødne hjælp til at navigere i arbejdsskadesystemet og om nødvendigt til at anke en afgørelse
 • at arbejde intensivt med at udvide kendskabet – især blandt freelancere og selvstændige – til gruppelivsordningen i Mediernes Pension
 • at samarbejde på tværs med andre faglige organisationer for at forbedre lovgivningen om arbejdsskader