Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Arbejdsgivers opsigelse

At blive opsagt eller fyret er sjældent rart. Her kan du få indblik i, hvornår en arbejdsgiver med saglig baggrund må opsige dig, og hvordan opsigelsen skal varsles og gennemføres.

Saglig opsigelse

Om en afskedigelse sker på et sagligt grundlag eller ej afhænger af enten din arbejdsgivers eller dine egne forhold.

Hvis du er funktionær og har været ansat i mere end et år, er det et krav, at din afskedigelse er sagligt begrundet. Er du ansat på en overenskomst, kan der i den være aftalt krav om en saglig begrundelse, selvom din ansættelsesanciennitet er under et år.

Eksempler på begrundelser, der kan være saglige

Arbejdsgivers forhold

  • Virksomhedens økonomi
  • Omstruktureringer og omorganiseringer

Egne forhold

  • Utilstrækkelig udførsel af arbejdet
  • Manglende efterlevelse af virksomhedens politikker
  • Manglende loyalitet
  • Udeblivelse
  • Tyveri fra virksomheden

Fremgangsmåde ved afskedigelse pga egne forhold

Hvis afskedigelsen er begrundet i dine egne forhold, vil du normalt have fået en mundtlig påtale og en skriftlig advarsel inden opsigelsen, hvor du er blevet bedt om at rette op på de forhold, arbejdsgiver mener er forkerte.

Det er vigtigt, at advarslen udtrykkeligt påpeger de forhold, som arbejdsgiveren er utilfreds med — og giver retningslinjer for, hvordan han eller hun forventer, at du kan forbedre det kritiserede forhold. Vær opmærksom på, at den skriftlige advarsel ikke indeholder vage formuleringer og upræcise opsamlinger — og få en tidsbegrænsning på advarslen på fx et halvt år, hvis det er muligt.

Er du ikke enig i advarslen, er DJ’s anbefaling, at du tager kontakt til din tillidsrepræsentant eller til DJ, så vi har mulighed for at gå i dialog med din arbejdsgiver.

Har du groft misligholdt ansættelsesforholdet, vil du typisk blive bortvist eller opsagt uden en forudgående advarsel. Eksempler på grov misligholdelse er hærværk, tyveri fra virksomheden eller vold mod arbejdsgiver eller kollegaer.

Fremgangsmåde ved afskedigelse pga. virksomhedens forhold

Er opsigelsen begrundet i virksomhedens forhold, vil din arbejdsgiver som udgangspunkt kunne opsige dig uden forudgående varsel. Er du ansat på en overenskomst, kan der være særlige regler i overenskomsten, der forpligter din arbejdsgiver til at inddrage tillidsrepræsentanten inden opsigelsen.

Er der tale om afskedigelser i større omfang, findes der særlige procedurer, der skal følges. Kontakt DJ eller din tillidsrepræsentant, hvis du bliver bekendt med, at der er masseafskedigelser på vej.

Opsigelse af offentligt ansatte

For offentligt ansatte gælder der særlige regler i forbindelse med afskedigelser — uanset om opsigelsen er begrundet i forvaltningens eller dine egne forhold.

Underskrivelse af opsigelse

Arbejdsgiver vil ofte bede dig kvittere for modtagelse af opsigelsen, og det kan han eller hun godt kræve, så længe der kun er tale om en bekræftelse på modtagelsen af opsigelsen. Bliver du præsenteret for en fratrædelsesaftale anbefaler vi, at du ikke skriver under, før du har drøftet fratrædelsesaftalen med DJ eller en tillidsrepræsentant.

Usaglig opsigelse

Er opsigelsen eller bortvisningen ikke sagligt begrundet, kan du være berettiget til en godtgørelse. Størrelsen heraf vil bl.a. afhænge af din anciennitet og af, om du eventuelt er særligt beskyttet i henhold til lovgivningen. Som fx ved graviditet, efter en overenskomst eller som tillidsrepræsentant.

Fratrædelsesaftale

Hvis du bliver opsagt kan der i visse situationer være mulighed for at få en fratrædelsesaftale, hvor din arbejdsgiver giver dig nogle flere ting med i opsigelsen, end der normalt følger med ifølge din kontrakt eller overenskomst.

Det kan fx dreje sig om øjeblikkelig fritstilling, penge til efteruddannelse, fratrædelsesgodtgørelse eller lign.

DJ kan rådgive dig om dine muligheder for en fratrædelsesaftale.

Suspendering

Hvis din arbejdsgiver hjemsender dig, men beder dig stå til rådighed i opsigelsesperioden, er du ikke fritstillet, men suspenderet. Hvis du under en suspendering finder nyt arbejde, skal du selv sige dit ansættelsesforhold op for at kunne tiltræde den nye stilling. 

Er der ikke realitet i suspenderingen, fordi arbejdsgiver de facto ikke gør brug af din arbejdskraft, vil du efter omstændighederne kunne betragte dig som fritstillet. Kontakt DJ og få rådgivning.

Bortvisning

En bortvisning er en opsigelse, hvor du ikke får dit sædvanlige opsigelsesvarsel. Ved en bortvisning forlader du derfor arbejdspladsen omgående, og lønnen stopper med virkning fra tidspunktet for bortvisningen. Lønnen for det arbejde, du har udført indtil bortvisningen, har du fortsat krav på. Læs mere om bortvisning.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk