Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ansættelseskontrakten

Hvilke krav stilles til indholdet i en ansættelseskontrakt, og er der særlige forhold, du skal være opmærksom på, inden du skriver under på kontrakten? Se DJs anbefalinger.

Er du ansat i mere end otte timer i gennemsnit om ugen, og varer dit ansættelsesforhold mere end en måned, har du krav på en ansættelseskontrakt. Du skal have kontrakten senest en måned efter, du er startet. DJ anbefaler, at du får ansættelseskontrakten, inden du begynder i ansættelsesforholdet.

Få DJ til at tjekke din kontrakt igennem, når du får nyt job eller ny stilling.

Ansættelsesvilkårene

Du har krav på at få oplysninger om alle væsentlige vilkår for dit ansættelsesforhold. Arbejdsgiverens oplysningspligt omfatter mindst:

1. Identitet - navn og adresse på dig og arbejdsgiver

Anbefaling: For at sikre identiteten anbefaler DJ, at arbejdsgivers CVR-nr., ud over navn og adresse, også fremgår af ansættelseskontrakten.

2. Arbejdsstedets beliggenhed

Anbefaling: Hvis du ikke har et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, skal arbejdsgiver oplyse, at du er beskæftiget på forskellige steder, og hovedsædet eller arbejdsgiverens adresse.

3. Beskrivelse af det arbejde, du skal udføre, eller angivelse af titel, rang, stilling eller jobkategori

Anbefaling: Det er vigtigt, at der bliver lavet en klar stillingsbeskrivelse, da det er den, der sætter rammen for de arbejdsopgaver, du skal udføre. En meget løst formuleret stillingsbeskrivelse eller jobtitel kan konkret medføre, at du uden varsel kan blive sat til at lave arbejdsopgaver, du måske ikke havde forventet, du skulle udføre.

Oplysningerne i punkterne 1, 4, 8 og 9 skal fremgå af samme dokument, men ellers kan oplysningerne i øvrigt godt stå i et eller flere dokumenter.

4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Anbefaling: Det er vigtigt, at der angives et ansættelsestidspunkt, da tidspunktet danner grundlag for anciennitetsberegning og dermed kan have betydning for længden af dit opsigelsesvarsel.

5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der er tale om en tidsbegrænset ansættelse

Anbefaling: Ansættelsesforholdets forventede varighed er kun relevant, hvis du er ansat i et tidsbegrænset ansættelsesforhold, fx som vikar eller i et projekt. Er det ikke muligt at angive en konkret dato, hvis du fx er projektansat, kan arbejdsgiver oplyse om, at ansættelsen varer, indtil projektet er gennemført.

Er ansættelseskontrakten ikke tidsbegrænset, skal det ikke stå i kontrakten, og kontrakten gælder, indtil enten du eller arbejdsgiver opsiger den.

6. Rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie

Anbefaling: Retten til ferie skal fremgå, herunder om du har ret til løn under ferie. Det vil være tilstrækkelig oplysning, hvis arbejdsgiver blot henviser til ferieloven.

7. Hvor lang opsigelsesvarsel har du ret til?

Anbefaling: Dit og arbejdsgivers opsigelsesvarsel afhænger af, hvilken status du har. Er du funktionær, er det varslerne i funktionærloven eller eventuel overenskomst, der er gældende. Hvis du ikke er funktionær, gælder de varsler, der måtte være aftalt mellem dig og arbejdsgiver eller eventuelt fastsat ved overenskomst eller anden aftale. Medmindre opsigelsesvarslet er individuelt aftalt, kan arbejdsgiver blot henvise til funktionærloven, den relevante overenskomst eller aftale.

8. Oplysninger om løn

Anbefaling: Ud over lønnen skal der oplyses om tillæg, fx for forskudt arbejdstid, og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, eksempelvis pensionsbidrag, fri telefon mv. Er der aftalt betaling for overarbejde, skal dette samt størrelsen heraf fremgå af ansættelseskontrakten.

9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid

Anbefaling: Her vil det være relevant at fastsætte møde- og sluttider for arbejdsdagen. Er du ansat i en stilling uden øvre arbejdstid, vil det også skulle fremgå af ansættelseskontrakten.

10. Overenskomster eller aftaler

Anbefaling: Hvis du er ansat på en overenskomst, eller der er andre aftaler ud over ansættelseskontrakten, der regulerer ansættelsesforholdet, skal du have dette oplyst, da du ellers ikke har mulighed for at orientere dig om de samlede vilkår for ansættelsen. Ofte ser DJ i ansættelseskontrakter henvisninger til personalepolitikker og -cirkulærer. DJ anbefaler altid, at du også orienterer dig om indholdet i disse, inden du skriver under, da de udgør en del af ansættelsesaftalen og dermed de vilkår, du bliver ansat på.

Ovenstående oplysninger er mindstekrav. Det betyder, at hvis der er særlige vilkår knyttet til dit ansættelsesforhold, skal disse også oplyses. Eksempelvis vil det skulle fremgå, hvis du er omfattet af en ansættelsesklausul, har ret til løn under barsel ud over det, der fremgår af loven, eller hvis du fx kan opsiges med forkortet varsel pga. længerevarende sygdom.

Godtgørelse

Manglende overholdelse af oplysningspligten kan udløse ret til en godtgørelse. Rammen i loven for godtgørelse er 1.000 kr. for undskyldelige fejl, der ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet, og op til 20 ugers løn under særligt skærpende omstændigheder.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Rasmus Degnbol

FÅ HJÆLP TIL DINE ANSÆTTELSESVILKÅR

Det kan være i forbindelse med løn- og ansættelsesforhold, fravær fra dit arbejde, din ansættelseskontrakt, opsigelse, barsel o.l. - Uanset, så hjælper vi dig.

Jakob Carlsen

SIKR DIG DEN BEDST MULIGE ANSÆTTELSESKONTRAKT

Få rådgivning af DJ til at sikre dig den rigtige ansættelseskontrakt.