Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ansættelseskontrakten

Her får du DJ's grundlæggende anbefalinger til, hvad en god ansættelseskontrakt skal indeholde. Du har krav på at få oplysninger om alle væsentlige vilkår for dit ansættelsesforhold. Send altid din kontrakt forbi enten DJ eller din tillidsrepræsentant til tjek, inden du skriver under.

Få DJ til at tjekke din kontrakt igennem, når du får nyt job eller ny stilling.

Er du ansat i gennemsnit tre timer pr. uge over en periode på fire uger, har du krav på en ansættelseskontrakt samt visse minimumsrettigheder i din ansættelse. Det gælder også, selv om der ikke på forhånd er aftalt et bestemt antal arbejdstimer, hvis du har pligt til at møde på arbejdet ved tilkald.

Hvis du er ansat på en overenskomst, kan der gælde nogle andre forhold, men du har krav på den samme minimumsbeskyttelse, som loven giver i forhold til oplysning om ansættelsesvilkår og mindstekrav vedrørende arbejdsvilkår.

Du skal have ansættelseskontrakten senest syv kalenderdage efter, du er startet. Visse vilkår skal først oplyses senest en måned efter start. DJ anbefaler, at du får kontrakten, inden du begynder i ansættelsesforholdet.

Ansættelsesvilkårene

Du har krav på at få oplysninger om alle væsentlige vilkår for dit ansættelsesforhold.
Arbejdsgiverens oplysningspligt omfatter mindst:

1. Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse

Anbefaling: For at sikre identiteten anbefaler DJ, at arbejdsgivers CVR-nr. også fremgår af ansættelseskontrakten.

2. Arbejdsstedets beliggenhed

Hvis du ikke har et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, skal arbejdsgiver oplyse, at du er beskæftiget på forskellige steder samt oplyse hovedsædets eller arbejdsgiverens adresse. Hvis du primært skal arbejde hjemmefra, skal det angives.

3. Arbejds- og stillingsbetegnelse

Det er vigtigt, at der bliver lavet en klar stillingsbeskrivelse, da det er den, der sætter rammen for de arbejdsopgaver, du skal udføre. En meget løst formuleret stillingsbeskrivelse eller jobtitel kan konkret medføre, at du uden varsel kan blive sat til at lave arbejdsopgaver, du måske ikke havde forventet, du skulle udføre.

4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Det er vigtigt, at der angives et ansættelsestidspunkt, da tidspunktet danner grundlag for din anciennitetsberegning, altså hvor længe, du har været ansat, og dermed kan have betydning for længden af dit opsigelsesvarsel

5. Længde på tidbegrænset ansættelse

Ansættelsesforholdets forventede varighed er kun relevant, hvis du er ansat i et tidsbegrænset ansættelsesforhold, fx som vikar eller i et projekt.

Er det ikke muligt at angive en konkret dato, hvis du fx er ansat til at løse en bestemt opgave, kan arbejdsgiver oplyse, at ansættelsen varer, indtil opgaven er afsluttet, forudsat opgaven og dens afslutning er tilstrækkelig konkretiseret.

Er ansættelseskontrakten ikke tidsbegrænset, skal det ikke stå i kontrakten, og kontrakten gælder, indtil enten du eller arbejdsgiver opsiger den.

6. Brugervirksomheden ved vikaransættelse

Hvis du er ansat som vikar, skal du have oplysning om brugervirksomhedens identitet, så snart denne er kendt.

7. Prøvetid

Varigheden og vilkårene for prøvetid skal fremgå eksplicit af ansættelseskontrakten.

En prøvetid kan ikke vare længere end 6 måneder, og i tidsbegrænsede ansættelsesforhold kan prøvetiden ikke overstige en fjerdedel af ansættelsestiden, dog gælder funktionærlovens prøvetid fortsat. For lønmodtagere, der ikke er omfattet af funktionærloven, men som via aftale er tillagt funktionærrettigheder, kan prøvetiden dog ikke overstige en fjerdedel af ansættelsestiden.

Der kan ikke aftales yderligere prøvetid i forbindelse med forlængelser af tidsbegrænsede ansættelsesforhold.

8. Fravær med løn

Din arbejdsgiver skal oplyse om varigheden af fravær med løn, fx antal ferieuger, feriefridage og fravær med løn i forbindelse med barns sygdom.

9. Opsigelsesvarsel

Dit og arbejdsgivers opsigelsesvarsel afhænger af, hvilken status du har.

Er du funktionær, er det varslerne i funktionærloven, der gælder, medmindre du er omfattet af en overenskomst. Hvis du ikke er funktionær, gælder de varsler, der måtte være aftalt mellem dig og din arbejdsgiver. Opsigelsesvarslet kan eventuelt være fastsat i en overenskomst.

Medmindre dit opsigelsesvarsel er individuelt aftalt, kan arbejdsgiver i ansættelseskontrakten blot henvise til funktionærlovens opsigelsesbestemmelser eller den relevante overenskomst.

10. Løn

Løn, tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, fx pensionsbidrag + oplysning om lønnens udbetalingsterminer.

Ud over lønnen skal du oplyses om tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt i lønnen, fx pensionsbidrag, tillæg for forskudt arbejdstid, fri telefon etc. 

Der skal også oplyses om lønnens udbetalingsterminer.

11. Arbejdstid

Arbejdsgiver skal oplyse om den normale daglige eller ugentlige arbejdstid, og hvor det er relevant, regler for vagtændringer.

Er der aftalt regler og betaling for overarbejde, skal der oplyses om det.

Er du ansat i en stilling uden øvre arbejdstid, vil det også skulle fremgå af ansættelseskontrakten. DJ anbefaler, at du laver et timeregnskab, hvis du enten er ansat uden øvre arbejdstid eller i stillinger, hvor overarbejde ikke honoreres. Din løn bør tage højde for antallet af timer, du arbejder, og et timeregnskab vil fx kunne bruges som led i lønforhandlingen.

12. Uforudsigeligt arbejdsmønster

Hvis dit arbejdsmønster er helt eller overvejende uforudsigeligt, skal din arbejdsgiver oplyse dig om:

  • Hvordan arbejdstiden fastlægges, fx i hvilke tidsintervaller og på hvilke dage, du kan kaldes på arbejde.
  • Antallet af garanterede timer, hvis der er indgået aftale herom, og om der kan forekomme arbejde ud over de garanterede timer.
  • Den minimumsvarslingsperiode, du er berettiget til inden en arbejdsopgave påbegyndes, og om der er en eventuel frist for arbejdsgiverens annullering af arbejdsopgaven.

Hvis dit arbejdsmønster er helt eller overvejende uforudsigeligt har du krav på nogle mindsterettigheder i din ansættelse. Din arbejdsgiver kan fx kun pålægge dig at arbejde, hvis arbejdet finder sted inden for de forudbestemte tidsintervaller og dage, du er blevet oplyst om, og hvis du er blevet varslet om arbejdsopgaven med det varsel, som arbejdsgiveren har oplyst. Ellers har du ret til at afvise arbejdsopgaven uden, at det får negative konsekvenser for dig.

Din arbejdsgiver vil også skulle kompensere dig, hvis arbejdsgiveren annullerer en arbejdsopgave efter udløbet af en vis frist.

Hvis du er ansat på tilkaldebasis eller lignende ud over tre måneder, skal din arbejdsgiver godtgøre, at der ikke er indgået en ansættelsesaftale med et minimumsantal betalte timer, svarende til det du har arbejdet de seneste fire uger.

Hvis du har været ansat i seks måneder og har afsluttet din prøvetid, kan du anmode din arbejdsgiver om at blive ansat med mere forudsigelige og trygge arbejdsvilkår, hvis en sådan ansættelsesform anvendes hos arbejdsgiveren.

13. Uddannelse

Din arbejdsgiver skal oplyse, om du har ret til uddannelse, herunder antallet af eventuelle uddannelsesdage, som du har ret til pr. år og oplysninger om arbejdsgiverens generelle uddannelsespolitik.

14. Kollektive overenskomster eller aftaler

Hvis du er ansat på en overenskomst, eller der er andre aftaler ud over ansættelseskontrakten, der regulerer ansættelsesforholdet, skal du have dette oplyst, da du ellers ikke har mulighed for at orientere dig om de samlede vilkår for ansættelsen.

Ofte ser DJ i ansættelseskontrakter henvisninger til personalepolitikker og -cirkulærer. DJ anbefaler altid, at du også orienterer dig om indholdet i disse, inden du skriver under, da de udgør en del af ansættelsesaftalen og dermed de vilkår, du bliver ansat på.

15. Sociale bidrag

Hvor det er din arbejdsgivers ansvar, skal arbejdsgiveren oplyse om identiteten på de socialsikringsinstitutioner, som modtager de sociale bidrag, der er knyttet til dit ansættelsesforhold, og enhver beskyttelse i forbindelse med social sikring fra arbejdsgiverens side.

Ovenstående oplysninger er mindstekrav. Det betyder, at hvis der er særlige vilkår knyttet til dit ansættelsesforhold, skal du også oplyses herom, fx hvis du er omfattet af en ansættelsesklausul, eller du kan opsiges med forkortet varsel på grund af længerevarende sygdom.

Manglende overholdelse af oplysningspligten kan udløse ret til en godtgørelse. Rammen i loven for godtgørelse er 1.000 kr. for undskyldelige fejl, der ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet, og op til 20 ugers løn under særligt skærpende omstændigheder.

Loyalitets- og tavshedspligt

Som ansat har du en loyalitetsforpligtelse over for din arbejdsgiver. Loyalitetsforpligtelsen gælder også i en opsigelsesperiode. Loyalitetsforpligtelsen betyder, at du skal afholde dig fra handlinger eller udtalelser, der kan skade din arbejdsgiver over for omverdenen, og du skal udvise en i forhold til din stilling passende adfærd i og uden for tjenesten.

Du har også tavshedspligt over for din arbejdsgiver. Tavshedspligten er reguleret af lov om forretningshemmeligheder, som både gælder under og efter ansættelsen.

Du kan læse mere om loyalitets- og tavshedspligten her

Ansættelsesklausuler

Hvis du er underlagt en ansættelsesklausul, som fx en konkurrence- eller kundeklausul, skal det fremgå af din ansættelseskontrakt.

En konkurrenceklausul er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du i en nærmere bestemt periode efter ansættelsens ophør ikke må udøve konkurrerende virksomhed, enten ved at arbejde i eller starte en konkurrerende virksomhed.

En kundeklausul er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du i en nærmere bestemt periode efter ansættelsens ophør ikke må tage ansættelse hos din arbejdsgivers kunder eller have direkte eller indirekte erhvervsmæssig kontakt med kunderne eller andre forretningsforbindelser.  

For begge klausuler gælder der visse gyldighedsbetingelser og regler for, hvordan du skal kompenseres for dem. Du kan læse mere om ansættelsesklausuler, og hvilke betingelser der gælder for dem her.

Minimumsrettigheder

Arbejdsgiver skal sikre dig disse mindstekrav i forhold til dine ansættelsesvilkår:

Prøvetid

En prøvetid kan ikke være længere end seks måneder, og i tidsbegrænsede ansættelsesforhold kan prøvetiden ikke overstige en fjerdedel af ansættelsestiden, dog gælder funktionærlovens prøvetid fortsat. For lønmodtagere, der ikke er omfattet af funktionærloven, men som via aftale er tillagt funktionærrettigheder, kan prøvetiden dog ikke overstige en fjerdedel af ansættelsestiden.

Der kan ikke aftales yderligere prøvetid i forbindelse med forlængelser af tidsbegrænsede ansættelsesforhold.

Bibeskæftigelse

Din arbejdsgiver må efter de nye regler ikke hindre dig i at tage bibeskæftigelse, så længe du kan passe dit arbejde. En helt generel bestemmelse om forbud mod bibeskæftigelse vil derfor som udgangspunkt ikke kunne medtages i en kontrakt.

Din arbejdsgiver kan dog undtagelsesvis forbyde bibeskæftigelse, hvis omstændighederne ved dit arbejde indebærer, at en bibeskæftigelse er uforenelig med din ansættelse, fx på grund af sundhedsmæssige eller sikkerhedsmæssige hensyn, beskyttelse af forretningshemmeligheder, integriteten i den offentlige forvaltning eller for at undgå interessekonflikter. Et forbud mod bibeskæftigelse skal altid være sagligt begrundet og ske under en afvejning af arbejdsgivers og dine interesser.

Minimumsforudsigelighed i arbejdet

Hvis dit arbejdsmønster er helt eller overvejende uforudsigeligt, har du krav på nogle mindsterettigheder i din ansættelse. Din arbejdsgiver kan fx kun pålægge dig at arbejde, hvis arbejdet finder sted inden for de forudbestemte tidsintervaller og dage, du er blevet oplyst om, og hvis du er blevet varslet om arbejdsopgaven med det varsel, som arbejdsgiveren har oplyst. Ellers har du ret til at afvise arbejdsopgaven uden, at det får negative konsekvenser for dig.

Din arbejdsgiver vil også skulle kompensere dig, hvis arbejdsgiveren annullerer en arbejdsopgave efter udløbet af en vis frist.

Hvis du er ansat på tilkaldebasis eller lignende ud over tre måneder, skal din arbejdsgiver godtgøre, at der ikke er indgået en ansættelsesaftale med et minimumsantal betalte timer, svarende til det du har arbejdet de seneste fire uger.

Hvis du har været ansat i seks måneder og har afsluttet din prøvetid, kan du anmode din arbejdsgiver om at blive ansat med mere forudsigelige og trygge arbejdsvilkår, hvis en sådan ansættelsesform anvendes hos arbejdsgiveren.

Uddannelse

Hvis din arbejdsgiver i henhold til lovgivningen, EU-retten eller kollektiv overenskomst skal tilbyde dig uddannelse, for at du kan udføre dit arbejde, har du krav på, at uddannelsen skal tilbydes uden udgift for dig, at uddannelsestiden tæller som arbejdstid, og at uddannelsen så vidt muligt foregår i din sædvanlige arbejdstid.

Manglende overholdelse af minimumsrettighederne kan udløse en godtgørelse, som vil skulle fastsættes efter de konkrete omstændigheder i sagen og ud fra godtgørelsesniveauet efter anden ansættelsesretlig lovgivning, fx om arbejdstid.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk