Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Adoption

Adoptivforældre har også ret til fravær og barselsdagpenge.

Fravær før modtagelse af barnet i afgiverlandet

Som adoptant har du ret til fravær fra arbejdet i op til fire uger før modtagelsen af barnet, hvis du skal modtage barnet i afgiverlandet. Fraværsretten kan forlænges i op til yderligere fire uger, hvis opholdet i udlandet før modtagelsen af barnet bliver længere end fire uger, og årsagen hertil ikke skyldes adoptanterne. Retten til fravær gælder begge adoptanter.

Et barn anses for at være modtaget, når afgiverlandet har godkendt, at adoptanterne kan rejse ud af afgiverlandet med barnet.

Fravær før modtagelse af barnet i Danmark

Hvis du skal modtage barnet i Danmark, har du ret til fravær med barselsdagpenge i op til en uge før modtagelse af barnet, medmindre barnet allerede har ophold i dit hjem. Det er et krav, at du opholder dig på det sted, hvor barnet opholder sig.

Fraværsretten kan forlænges i op til yderligere en uge, hvis årsagen til forlængelsen skyldes forhold, der ikke kan tilregnes adoptanterne.

Fravær efter modtagelse af barnet

Adoptivforældre har tilsammen ret til fravær i indtil 46 uger efter barnets modtagelse i hjemmet. Det er dog en betingelse, at de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at den ene af forældrene i en periode skal være i hjemmet.

Adoptivforældrenes ret til fravær efter modtagelsen af barnet følger de samme regler som dem, der gælder for biologiske forældre.

Adoptanter har hver især 6 ugers fravær til afholdelse indenfor de første 10 uger efter barnets modtagelse. Adoptanterne har mulighed for at afholde to af ugerne samtidigt.

Adoptanterne har mulighed for at overdrage op til 4 af ugerne til hinanden.

Herefter har adoptanterne hver især ret til fravær i 18 uger. Hver adoptant har dog 9 uger øremærket orlov.

Barselsdagpenge

Som adoptant har du ret til at få barselsdagpenge, hvis du opfylder betingelserne herfor.

Barselsdagpenge ydes i fraværsperioden før modtagelsen af barnet. Denne periode kan være fra en og op til otte uger.

Barselsdagpengene ydes tilsvarende i indtil 46 uger efter barnets modtagelse i hjemmet.

Læs mere: Lønmodtager på barsel

Læs mere: Ledige, studerende og nyuddannede på barsel

Læs mere: Barsel for freelancere & selvstændige

Løn under fraværet

Du kan have ret til løn i forbindelse med adoption i henhold til din individuelle kontrakt eller en kollektiv aftale.

Forlængelse og udskydelse af orlov

Der gælder de samme regler for adoptanter som for biologiske forældre med hensyn til forlængelse eller udskydelse af orlov og barnets indlæggelse.

Frister

Som adoptant skal du over for arbejdsgiveren så vidt muligt iagttage samme varslingsfrister som dem, der gælder for biologiske forældre.

Det samme gør sig gældende for ansøgning om barselsdagpenge.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk