Markant protest mod sessionslogning

08. feb. 2016 – kl. 22.00
Del:
En lang række danske organisationer, herunder DJ, sender tirsdag en markant protest til justitsministeren og retsudvalget. Målet er at få regeringen til at droppe planer om at indføre logning på internettet.

Du kan læse hele brevet her:

Justitsministeren

Kopi til Folketingets Retsudvalg

Vedrørende mulig genindførelse af internetsessionslogning

Justitsministeriet og Rigspolitiet har den 29. januar 2016 afholdt møder med udvalgte organisationer og selskaber om konkrete overvejelser om revision af logningsreglerne.

Det er på disse møder blevet oplyst, at det påtænkes at genindføre krav om internetsessionslogning på trods af, at justitsministeren så sent som i juni 2014 besluttede at afvikle sessionslogningen, idet logningen blev anset for uanvendelig.

Sessionslogningen påtænkes nu genindført i en udvidet form, hvor der skal foretages systematisk registrering af internettrafikken knyttet til hver enkelt abonnent. Der er altså tale om en endnu mere omfattende registrering af trafikken knyttet direkte til hver enkelt borger og virksomhed i Danmark, som har et internetabonnement. Endvidere påtænkes kravene om registrering af lokationsoplysninger at blive udvidet til at omfatte både tele- og internettrafik fra mobiltelefoner.

Ændringen af logningsreglerne påtænkes gennemført, således at der allerede i marts 2016 vil blive fremsat lovforslag om ændring af logningsreglerne i Folketinget.

Forslaget er i sit indhold juridisk betænkeligt, baseret på et meget uklart grundlag, og som vil indebære en massiv overvågning af danske borgere og virksomheder. Endvidere vil det påføre erhvervslivet særdeles høje omkostninger og byrder, som vil påvirke både investeringer og innovation på markedet negativt.

Vi ønsker med dette brev at udtrykke vores bekymring for dels det påtænkte forslag om at udvide overvågningen af danske borgere og virksomheder, dels den hastige proces som tidsplanen for det påtænke forslag indebærer.

Juridisk betænkeligt
Helt grundlæggende finder vi det betænkeligt at fremsætte et så vidtgående forslag om massiv overvågning af danskerne i lyset af dommen fra EU-domstolen fra april 2014, hvor logningsdirektivet blev underkendt, idet EU-domstolen fandt, at direktivet var i strid med borgernes grundlæggende rettigheder. Med dommen blev der sat alvorligt spørgsmålstegn ved en logning, der omfatter alle borgere, på alle geografiske områder, på alle tidspunkter uden nogen form for differentiering, begrænsning eller undtagelse og uden, at de personer, hvis data lagres, på nogen måde er under mistanke eller selv har en indirekte eller fjern forbindelse til terror eller grov kriminalitet.

Den logning og overvågning, der nu foreslås indført, går i sit omfang og indhold langt videre end det nu underkendte direktiv, og den udvidede sessionslogning synes derved at indebære en masseovervågning af hele befolkningen, som kan være vanskeligt forenelig med borgernes rettigheder og helt grundlæggende principper for et retssamfund.

Hertil kommer, at der i EU-Kommissionen pågår vurderinger om konsekvenserne af det nu underkendte direktiv, og at der ved EU-Domstolen behandles sager vedrørende logningsreglerne i andre EU-medlemslande, som er særdeles relevante i forhold til at vurdere grundlaget for en udvidelse af de danske regler.

Uklart grundlag
Der er ikke forud for præsentationen af forslaget om at genindføre sessionslogningen i en udvidet form sket en afklaring af de tekniske aspekter, og der er ikke foretaget en afdækning af muligheder og begrænsninger i logningen af internettrafik på tværs af udbydere og teknologier på telemarkedet.

Det påtænkte forslag indebærer en systematisk registrering af den enkelte borgers internetadfærd samt etablering af nye it-systemer og skabelse og lagring af data, som ikke i dag er tilgængelige i nettene.

Dertil kommer, at det fortsat er uklart, hvordan en markant øget overvågning og logning af borgernes internetadfærd vil kunne give en reel værdi i relation til den kommunikation, der foregår via internettet, og hvad der reelt har ændret sig afgørende siden afskaffelsen af logningsreglerne i 2014.

Med sessionslogningen opnås detaljeret indblik i, hvilke hjemmesider, tjenester og servere forbrugere tilgår. Der er således tale om særdeles følsomme oplysninger om den enkelte brugers internetadfærd. Men der opnås ikke på samme måde, som det er tilfældet ved telelogningen, indsigt i den faktiske kommunikation mellem flere parter, nemlig hvem der har kommunikeret sammen på hvilke tidspunkter.

Endvidere vil der fortsat være muligheder for, med eksempelvis en VPN-forbindelse, at skjule sin adfærd på internettet, og derved omgå logningen, eller anvende internettjenester hos forskningsinstitutioner, biblioteket eller foreninger med meget få brugere, som alle er undtaget reglerne om logning.

Høje omkostninger
De påtænkte nye krav til sessionslogning og øget lokationslogning vil på tværs af telebranchen medføre meget høje udgifter til investeringer i udstyr og tilretning af systemer. Det vurderes fra branchens side, at de nye krav vil indebære investeringer på flere hundrede millioner kroner og medføre meget høje løbende omkostninger til drift og administration.

Dertil kommer de store omkostninger, der vil blive pålagt restauranter, cafeer, hoteller, campingpladser og andre aktører, der tilbyder internetadgang som en service til kunder.

Den øgede logning vil reelt udgøre en barriere for udviklingen på markedet, og vil utvivlsomt resultere i færre investeringer i bredbånd og bedre mobildækning i Danmark, og derved investeringer i en infrastruktur, som er helt central for vækst og udvikling.

Appel til justitsministeren
Afsenderne af dette brev mener derfor ikke, at det nuværende beslutningsgrundlag kan berettige et så omfattende indgreb, som en udvidet internetsessionslogning vil udgøre. Det er afgørende at sikre proportionalitet mellem mål og middel, særligt når der er tale om en så omfattende registrering af borgeres og virksomheders internetaktiviteter, som tilfældet er med sessionslogning.

Vi vil derfor på det kraftigste appellere til justitsministeren om at udsætte revisionen af logningsreglerne og i stedet igangsætte en grundig udredning af både de juridiske, tekniske og økonomiske aspekter af forslaget. Undertegnede organisationer, der repræsenterer en bred kreds af civilsamfundet, telebranchen og erhvervslivet, stiller sig gerne til rådighed for at bidrage til en sådan udredning.

Med venlig hilsen 

Direktør Jakob Willer

Teleindustrien

Formand Niels Bertelsen

PROSA

Formand Bjørn Elmquist

Retspolitisk Forening


Direktør Lars Pram

Forbrugerrådet Tænk


Formand Camilla Gregersen

Dansk Magisterforening

Erhvervsjuridisk chef Kaare Friis Petersen

HORESTA


Formand Cornelius Olesen

Erhvervs- og Vækstudvalget, IDA

 
Jan Hansen

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation


Direktør Mette Lundberg

politik og kommunikation, IT-Branchen

Branchedirektør Adam Lebech

DI Digital


Forbundssekretær Per Påskesen

Dansk Metal


Fagchef for IT og Digitalisering Janus Sandsgaard

Dansk Erhverv


Næstformand Tine Johansen

Dansk Journalistforbund


Branchechef for telepolitik Thomas Woldiderich

Dansk Energi


Formand Keld Simonsen

KLID


Christian Panton

Bitbureauet


Generalsekretær Torben Jensen

Advokatsamfundet


Adm. direktør Rikke Hvilshøj

DANSK IT


Direktør Poul Fejer Christiansen

Campingrådet


Direktør Jacob Mchangama

Justitia


Formand Jesper Lund

IT-Politisk Forening


Formand Thomas Bisballe

SAMDATA\HK


Generalsekretær Trine Christensen

Amnesty      

 

 

Tags: Mediejura Af: Troels Johannesen

Relateret indhold

Derfor er jeg medlem af DJ
Medlemmer i DJ fortæller personlige beretninger om, hvornår og hvordan de har haft brug for en særlig indsats fra DJ. 'Journalisten' bringer i vinteren 11/12 en lang række medlemshistorier...
Læs mere
DJ er en god jurist i ryggen
Lone Bolther Rubin fik i 2011 kontante fordele ud af sit medlemskab af DJ. Som freelancer kan hun trække på forbundets jurister, og det fik hun brug for, da hun pludselig stod med værdifulde...
Læs mere
DJ går i brechen for mig
Alex Frank Larsen har ikke noget imod at vedkende sig ovenstående prædikat. Hans 45 år i journalistik har været præget af stædigt arbejde med klassiske journalistiske værdier. Det har da også...
Læs mere

Relaterede nyheder

DJ sikrer medlemmer adgang til områder med indrejseforbud
Fra og med 1. oktober skal alle danskere, der ønsker at rejse til dele af Syrien og dele af Irak have en særlig tilladelse hos politiet som en del af regeringens terrorbekæmpelse. DJ har sikret...
Læs mere
Problematisk begrænsning af aktindsigt for retsreportere
Nye retningslinjer for anklagemyndigheden betyder hemmeligholdelse af nogle navne over for medierne når de dækker retssager. Stærkt problematisk med mere lukkethed, mener DJ’s formand....
Læs mere
DJ tager afstand fra anholdelse af fotograf
Det er med bekymring, at Dansk Journalistforbund onsdag aften har modtaget nyheden om, at Politiken-fotografen Martin Lehmann er blevet anholdt af Syd- og Sønderjyllands Politi under udførelsen...
Læs mere