Nye regler for ansættelsesklausuler

16. dec. 2015 – kl. 16.04
Del:
Fra 1. januar 2016 indføres nye regler, når lønmodtagere påtager sig ansættelsesklausuler i deres kontrakter. Det betyder i praksis, at der kommer nye krav til lønmodtagerens ret til kompensation for at påtage sig en klausul samt hvor længe en klausul kan gælde. Det kan betyde en del for en række DJ-medlemmer.

Ansatte DJ-medlemmer kan se det som en ulempe at have klausuler i deres kontrakt. Derfor hjælper DJ’s rådgivere dig gerne til at være rustet til, hvordan du skal imødegå din arbejdsgivers ønsker om at indføje en klausul i din kontrakt.

Og nu kommer der så ved årsskiftet også nye regler, så der er endnu bedre grund til at holde et vågent øje. 

Den nye lov

Der skelnes i loven mellem konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler, der er betegnelse for klausuler, der består af både en konkurrence- og kundeklausul.

Det er vigtigt at skelne mellem disse betegnelser, da der gælder særlige regler for de enkelte klausuler. Kompensationen samt klausulens varighed er afhængig af hvilken klausul, der er tale om.

Hvis du allerede inden 1. januar 2016 har en konkurrence- og/eller kundeklausul i din ansættelseskontrakt vil disse klausuler fortsat være gældende. 

Før en konkurrenceklausul kan være gyldig skal følgende være opfyldt:

 • Du skal indtage en helt særligt betroet stilling, dvs. du via din stilling skal besidde eller erhverve en viden, som kan udnyttes til skade for din arbejdsgiver af den konkurrent hvis du blev ansat hos denne.
 • Du skal have været ansat i mindst seks måneder før klausulen er gældende.
 • Der skal være aftalt en kompensation for at påtage sig klausulen
 • Klausulen må maksimalt være gældende i 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet
 • Du skal have skriftlig oplysning om de forhold, der begrunder en aftale om konkurrenceklausul
 • Selve aftalen om klausulen skal ligeledes være skriftlig, enten ved særskilt aftale eller i ansættelseskontrakten.

For kundeklausuler gælder følgende krav før aftalen er gyldig:

 • Klausulen gælder kun kunder du har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 mdr. inden du siger op eller bliver afskediget.
 • Du skal være ansat i mindst seks måneder før klausulen er gældende.
 • Der skal være aftalt en kompensation for at påtage sig klausulen
 • Klausulen må maksimalt være gældende i 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet
 • Aftalen skal være skriftlig, enten ved særskilt aftale eller i ansættelseskontrakten
 • Når du siger op eller bliver opsagt, skal arbejdsgiver give dig en liste over de kunder, du har haft forretningsmæssig forbindelse med.

For kombinerede klausuler skal kravene for både konkurrence- og kundeklausuler være opfyldt. Dog kan klausulen kun gøres gældende i maksimalt seks måneder efter fratræden.

Hvor stor er kompensationen jeg kan få?

Kompensationens størrelse afhænger af størrelsen på din løn på fratrædelsestidspunktet samt hvilken klausul, der er tale om og varigheden af klausulen.

Kompensationen består af en engangskompensation som betales ved din fratræden og er kompensation for de to første måneder. Desuden betales en løbende kompensation, der udtales hver måned i den resterende periode, hvor forpligtelsen består.

Du har - ligesom med de gamle regler - en forpligtelse til at søge at finde anden passende beskæftigelse. Hvis du får anden passende beskæftigelse, reduceres kompensationen, se skemaet nedenfor, men engangskompensationen reduceres ikke. 

I nedenstående oversigt kan du se, hvad du som minimum skal have i engangskompensation samt hvad du skal have i løbende udbetaling. 

 

Konkurrence- el. kundeklausuler max. 6 mdr.

Konkurrence- el. kundeklausuler max. 12 mdr.

 

Kombinerede ansættelsesklausuler max. 6 mdr.

 

Godtgørelse i periodens løb

 

 

40%

 

60%

 

60%

Engangsbeløb ved fratræden, for 1. + 2. md.

 

40%

 

60%

 

60%

 

Passende arbejde 3. – 6. md.

 

 

16%

 

 

24%

 

Passende arbejde 3. - 12. md.

 

 

 

24%

 

 

Procenttallene er pr. måned af månedslønnen på fratrædelsestidspunktet.

Da der er tale om minimumskompensation, som arbejdsgiver er forpligtet til at betale, vil der godt kunne aftales en højere kompensation.

Kan du eller din arbejdsgiver slippe ud af en ansættelsesklausul?

Din arbejdsgiver kan opsige en konkurrence-, kunde- eller kombineret klausul med en måneds varsel til udløbet af en måned. Du har krav på engangskompensationen på to måneder, hvis du har været ansat i mindst 3 måneder - også selvom klausulen først er virksom efter seks måneders ansættelse. Beløbet kommer ikke til udbetaling, hvis din arbejdsgiver siger klausulen op mere end seks måneder før du fratræder.

Opsiger arbejdsgiver dig eller fratræder du selv din stilling som følge af, at din arbejdsgivers forhold har givet gyldig grund hertil, f.eks. hvis pågældende misligholder ansættelsesforholdet ved ikke at betale din løn, er en konkurrenceklausul og konkurrencedelen af en kombineret klausul ikke gyldig, og du vil have krav på engangsbeløbet.

Reglerne fra aftalelovens § 38, stk. 2 om, at en konkurrenceklausul ikke kan gøres gældende, hvis den er urimelig fortsættes i den nye lov og vedrører konkurrenceklausuler og konkurrencedelen af kombinerede klausuler.

Ovenstående afsnit gælder tillige for andre end lønmodtagere, som af konkurrencehensyn har påtaget sig forpligtelse til ikke at drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan, f.eks. administrerende direktører.

Hvis du misligholder dit ansættelsesforhold og berettiget bliver bortvist fra arbejdspladsen er du fortsat bundet af en aftalt klausul, og du har ikke krav på engangsbeløbet eller løbende kompensation i øvrigt.

Jobklausuler ikke længere gyldige 

Efter 1. januar 2016 er jobklausuler ikke længere gyldige, der gælder dog særlige regler i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Allerede indgåede jobklausuler vil kunne opretholdes indtil 1. januar 2021.

Hvis du har spørgsmål til de nye regler er du velkommen til at kontakte os. Vi anbefaler, at du inden du skriver under på en ansættelsesklausul, tager kontakt til DJ for rådgivning herom på 33 42 80 00 eller på dj@journalistforbundet.dk

Tags: Ansættelseskontrakt, Klausuler Af: Troels Johannesen

Relateret indhold

Konkurrence- og kundeklausuler
Nogle arbejdsgivere, specielt i kommunikationsbranchen, anvender forskellige klausuler i ansættelseskontrakterne, der skal sikre virksomheden mod, at medarbejderen render over til konkurrenten...
Læs mere
Loyalitets- og tavshedspligt
Ud over pligten til at lave det arbejde, man får sin løn for, skal en lønmodtager være loyal. Det betyder blandt andet, at man ikke må videregive oplysninger, som arbejdsgiveren har en rimelig...
Læs mere
Nye regler for ansættelsesklausuler
Fra 1. januar 2016 indføres nye regler, når lønmodtagere påtager sig ansættelsesklausuler i deres kontrakter. Det betyder i praksis, at der kommer nye krav til lønmodtagerens ret...
Læs mere

Relaterede nyheder

DJ klar med støtte til fyringstruede medlemmer
Fyringsrunden i JP/Politikens Hus kommer til at berøre et stort antal DJ-medlemmer. DJ er klar med støtte og rådgivning til både ansatte og tillidsrepræsentanter.
Læs mere
Manglende praktikløn er usolidarisk og urimelig
Det er både urimeligt over for de studerende og usolidarisk over for de ledige, når kommunikationsstuderende ikke må få løn under deres praktik, mener næstformand i Dansk...
Læs mere
DJ rådgiver om din praktik-kontrakt
Er du kommunikationsstuderende og på vej i praktik? Så kontakt DJ og få rådgivning om arbejdsforhold og løn.
Læs mere