Fotografoverenskomsten med Dansk Industri 2014-2017

Del:
Fotografoverenskomsten med Dansk Industri omfatter medlemmer af Dansk Industri, der som hovederhverv foretager og videreforarbejder fotografiske optagelser, sølvbaserede såvel som elektroniske, der udfører video og AV-produktion, eller som skriftligt tiltræder overenskomsten.

Overenskomsten er fornyet med virkning fra den 1. marts 2014.

Resume:

Overenskomstens løbetid:
2014 - 2017

Mindstebetaling:
pr. 1. marts 2014 kr.  17.759
pr. 1. marts 2015 kr.  18.023
pr. 1. marts 2016 kr.   18.311

Tillæg:
Personligt tillæg efter forhandling, hvis kvalifikationer berettiger. Forhandling om lønændring en gang årligt.

Gældende elevlønninger:

           1. marts 2014            1. marts 2015           1. marts 2016
1. år       kr. 13.355                  kr.  13.609                kr. 13.868
2. år       kr. 13.912                  kr.  14.177                kr. 14.446
3. år       kr. 15.065                  kr. 15.351                 kr. 15.643
4. år       kr. 15.455                  kr. 15.749                 kr. 16.048
5. år       kr. 16.180                  kr. 16.487                 kr. 16.800

Arbejdstid:
37 timer ugentligt.
Arbejdstiden lægges efter en lokal aftalt plan.

Overarbejde:
Timebetalingen på 1/160 af den gældende månedsløn med et tillæg på 50% for de første 2 timer, for yderligere timer samt for overarbejde på lørdage, søn - og helligdage på 100%.
Ved overarbejde på over 10 timer pr. måned skal afspadsering finde sted inden udløbet af 60 dage, medmindre at parterne aftaler noget andet.

Ferie/feriefridage:
Ferielovens regler er gældende.
1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er betalte fridage.
Ud over disse dage har medarbejderen krav på 5 betalte feriefridage efter 9 måneders anciennitet. Feriefridagene lægges efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden.

Ferietillæg:
Ferielovens regler er gældende.

Efteruddannelse:
Ret til 2 ugers frihed pr. år efter 9 måneders beskæftigelse.
Der ydes fuld løn under efteruddannelse.

Pension:
Der skal betales pensionsbidrag for medarbejdere, der er fyldt 20 år og som har 2 måneders anciennitet. I de to måneders anciennitet indgår anciennitet fra tidligere ansættelser inden for de sidste 2 år, hvor medarbejderen har arbejdet under en overenskomst, som giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension.

Såfremt medarbejderen på ansættelsestidspunktet er omfattet af Industriens Pension eller anden arbejdsmarkedspension fra en tidligere ansættelse – herunder tjenestemandspension eller tilsvarende lignende ordning – skal der betales pensionsbidrag fra ansættelsens start.
Herudover gælder det, at lærlinge, der er over 20 år og som har udstået læretiden, ved fortsat ansættelse på virksomheden har opsparet de fornødne 2 måneders anciennitet til at være omfattet af pensionsordningen.

Det samlede mindstebidrag er 12,0 %.
Arbejdsgiveren skal betale 8 % og medarbejderen 4% af pensionsindbetalingen.

Barselsorlov:
Medarbejdere der på forventet fødselstidspunkt har minimum 9 måneders anciennitet kan få fuld løn under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen (graviditetsorlov/barselsorlov). Fædre har ret til løn under barsel i 2 uger.

Til adoptanter udbetales løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse.

Følgende regler har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2012 eller senere:

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger.

Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen.

Der er mellem parterne enighed om, at forældrene kan holde samtidig forældreorlov med betaling. Forældrenes orlov skal tages i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, og hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perider, med mindre andet er aftalt.

Børns sygdom:
Fri med løn til pasning af hjemmeboende barn under 14 år på barnets første sygedag.
Ved hospitalsindlæggelse ret til 5 fridage m. løn.

Tags: Overenskomst webmaster@journalistforbundet.dk

Tillidsrepræsentant