Danske Regioner vedr. fotografer ansat ved sygehuse 2011-2013

Del:
Overenskomst for fotografer ansat på sygehuse mellem DJ og Danske Regioner

Generelle aftaler, der henvises til i aftalen, findes på www.okportal.dk. Brug det tal, der står i parentesen, skriv det i søgeord og tryk søg.

(se særskilt resume for journalister/kommunikationsmedarbejdere)

Overenskomstens løbetid
1.4.2011 – 31.3.2013

Lønnen sammensættes af grund-, kvalifikations-, funktions- og/eller resultatløn.

Se i øvrigt lønstatistik offentligt ansat, hvoraf det fremgår, at de faktiske lønninger for alle stillinger 1. oktober 2010 uden pension ligger mellem 26.000 kr. (nedre kvartil) og 30.550 kr. (øvre kvartil).

Grundløn  
Ledende fotografer løntrin 29
Uddannede fotografer løntrin 22
Ikke-uddannede fotografer løntrin 15

Lønnen består desuden af funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn, som forhandles min. én gang om året, enten via tillidsrepræsentanten eller direkte mellem medarbejderen og nærmeste leder.

Tillæg
Til uddannede fotografer ydes der et årligt tillæg til grundlønnen på 2959,47 kr.

Genetillæg 
Der ydes tillæg ved arbejde uden for normal arbejdstid

Arbejdstid
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer

Overarbejde
Opgøres i halve timer pr. dag og afspadseres med tillæg af 50% (1:1,5) eller betales med 50% tillæg til timelønnen

Ferie
5 uger + 6. ferieuge

Ferietillæg
1,8%

Pension
Det samlede pensionsbidrag udgør 14 % af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger herom.

Barselsorlov
Moderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn 8 uger før forventet fødsel og 14 uger efter.

Faderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger efter fødslen og efter aftale inden for de første 14 uger efter fødslen.

Moderen eller faderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 6 uger efter uge 14 efter fødslen, og faderen har ret til at anvende sine 6 uger også før uge 14.
Den ene af forældrene har derudover ret til 6 ugers fravær med sædvanlig løn.
Efter den 14. uge efter fødsel har forældrene ret til fravær i op til 32 uger og har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger.

Børns sygdom
Medarbejdere har ret til barnets 1. og 2. sygedag, hvis barnet er under 18 år og hjemmeboende

Arbejdsredskaber
Efter lokal aftale

Andre goder
Fotografer har fri tjenestedragt

Tags: stat region kommune, Overenskomst webmaster@journalistforbundet.dk