Ofte stillede spørgsmål om sygefravær

Del:
Vi har samlet en række ofte stillede spørgsmål og svar om sygefravær.

Hvad er et rimeligt varsel?

Hvis du er deltidssygemeldt og befinder dig på arbejdspladsen, kan din arbejdsgiver godt forvente, at du deltager i et møde samme dag.

Hvis du ikke befinder sig på arbejdspladsen, står der i bemærkningerne til lovforslaget, at f.eks. 1 uges varsel er rimeligt. Tanken er, at det skal være muligt for dig at få en konsultation hos egen læge, inden samtalen finder sted.

DJ anbefaler også, at du får tid til at finde en egnet bisidder til at deltage i mødet. Det kan være en tillids- eller en arbejdsmiljørepræsentant, en god kollega, ven eller familie.

Det afgørende er, at der er taget evt. nødvendige hensyn til din helbredstilstand i forhold til at kunne møde og deltage i en samtale.

Hvornår skal mulighedserklæringen sendes retur til arbejdsgiver?

Når du har udfyldt side 1, skal du tage erklæringen med til din læge. Lægen foretager en lægefaglig vurdering af, om parternes aftale er forsvarlig – om du kan overkomme det aftalte. Hvis lægen vurderer, at du kan overkomme mere eller mindre end det aftalte, tilføjer lægen dette.

Arbejdsgiveren betaler lægens honorar for udfyldelse af mulighedserklæringen og kan kræve at få erklæringen retur med lægens vurdering inden for en rimelig tidsfrist – det vil sige inden for 14 dage.

Mulighedserklæringen skal medbringes til opfølgningssamtale hos kommunen.

Opfølgningssamtalen hos kommunen finder sted senest 8 uger efter første sygedag. Samtalen går ud på, at kommunen skal undersøge, om de skal sætte ind med ekstra tiltag for at hjælpe dig med at blive rask og komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Kan arbejdsgiver sende mødeindkaldelse på mobil eller mail?

En mail sendt fra arbejdsgiver kl. 16.00 med indkaldelse til møde næste dag kl. 09.00, vil ikke være et rimeligt varsel.

Indkaldelse til samtale sendt til arbejdsmailen eller sms sendt på arbejdsmobil vil ikke være rimeligt, da man ikke forventes at læse arbejdsmails eller svare sin arbejdsmobil under sygdom. Dette gælder også privat mail og mobil. Vil arbejdsgiveren være sikker på, at indkaldelsen bliver læst, må arbejdsgiveren sende et brev til medarbejderens privatadresse med indkaldelsen.

Hvad er en friattest?

En friattest er en attest som din læge kan udfylde, hvis din arbejdsgiver kræver det. Friattesten kan eksempelvis benyttes i følgende situationer:

  • En friattest til dokumentation af sygdom for lovligt forfald kan eksempel­vis benyttes i følgende situationer:  
  • Sygemeldt ønsker ikke at deltage i samtale med arbejdsgiver 
  • Sygemelding i opsigelsesperiode
  • Sygemelding i ferie
  • Afskedigelsessituation
  • Længerevarende sygdom som opfølgning på en mulighedserklæring

DJ anbefaler, at alle sygemeldte, der ikke kan deltage i en mulighedserklæring, får en friattest fra egen læge, og at den sendes anbefalet til arbejdsgiver.

Læs mere om friattesten her

Sygdom i forbindelse med afskedigelse

Hvis du sidder i opsagt stilling, altså er blevet afskediget eller selv har sagt op, og der er mindre end 8 uger til din sidste dag på arbejde, behøver arbejdsgiver ikke indkalde dig til en sygefraværssamtale.

Gør arbejdsgiver det alligevel, anbefaler DJ, at du enten deltager i mødet, eller får din læge til at attestere, at det ikke vil være gavnligt for dit helbred at deltage i samtalen. Er du i tvivl så kontakt DJ Arbejdsmiljø tlf. 3342 8000.

Har det konsekvenser ikke at møde op til sygefraværssamtalen?

Hvis du nægter at deltage i en samtale om mulighedserklæringen, mister du retten til sygedagpenge fra arbejdsgiver – det vil sige sygedagpenge inden for de første 21 sygedage.

Manglende deltagelse kan også betragtes som udeblivelse, og kan ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) i værste fald medføre en skriftlig advarsel og i sidste ende en afskedigelse.

Har det konsekvenser for arbejdsgiver ikke at indkalde til møde og udfylde mulighedserklæringen?

Parterne er uenige om konsekvenserne. Men hvis en arbejdsgiver bruger argumentet om, at han lider et tab pga manglende refusion under sygdom, og dermed presser dig til at deltage, bør du undlade at gå ind i diskussionen.

Hvem skal bruge mulighedserklæringen?

Når mulighedserklæringen er udfyldt, skal du tage erklæringen med til egen læge og bede lægen om at vurdere, ud fra et helbredsmæssigt synspunkt, om de ændringer i arbejdets form og indhold tager hensyn til din sygdom og mulighed for helbredelse.

Den attesterede mulighedserklæring sendes retur til arbejdsgiver og medbringes ved evt. opfølgningssamtale med kommunen, hvis sygefraværet rækker ud over 8 uger.

Standardkontrakter

På mange standardkontrakter findes der afsnit om sygdom og lægeerklæringer. Her anbefaler DJ, at afsnittet om sygefravær erstattes med:

Senest 4 uger efter første sygedag, indkalder arbejdsgiver til en mulighedssamtale. Indkaldelse skal foregår med et rimeligt varsel pr. brev til den sygemeldte.

Du skal deltage i samtale, så vidt som sygdommen tillader det. Enten ved et møde eller på telefon. Hvis du er forhindret i at deltage i samtalen, kan arbejdsgiver bede dig om en friattest fra din læge. Udgifter i forbindelse med friattesten afholdes af arbejdsgiver.

Samtalen skal tage udgangspunkt i den fortrykte mulighedserklæring. Og handler om de aktiviteter, som du kan deltage i under behørig hensyntagen til sygdommens karakter.

Samtalen skal resultere i en udfyldelse af mulighedserklæringens side 1. Derefter skal din læge attestere erklæringen udfra et lægeligt hensyn. Den attesterede erklæring skal være arbejdsgiver i hænde senest 14 dage efter mulighedssamtalen, med mindre andet aftales.

Guide til sygefravær

Arbejdsmarkedsstyrelsen har lavet en god og forståelig guide til sygefravær (pdf). Du kan selv læse den, og du kan også sende linket til din arbejdsgiver, så I er forberedt på hvad reglerne er, inden nogen bliver syge.

Vejledninger og nyttig viden:

Mulighedserklæringer (pdf)

Vejledning til at udfylde mulighedserklæringerne (pdf)

Sygefraværsguide (pdf)

Sygdom under ferie

Skabelon til fastholdelsesplan (doc) 

Tags: Sygdom, Fravær webmaster@journalistforbundet.dk

Relateret indhold

Sygedagpengenes størrelse og varighed
Hvor meget og hvor længe du kan få sygedagpenge afænger af din indtægt og din tilknytning til arbejdsmarkedet.
Læs mere
Syg på deltid
Hvis du på grund af sygdom eller behandling kun kan arbejde på deltid, kan du få supplerende sygedagpenge. Det kræver en erklæring fra din læge om, at du kun er delvis raskmeldt.
Læs mere
fravær pga. alvorlig sygdom
Hvis du ofte har fravær på grund af alvorlig sygdom, kan kommunen og din arbejdsgiver indgå en aftale om, at din arbejdsgiver fritages for at betale sygedagpenge de første 21 dage af hver sygeperiode...
Læs mere

Relaterede nyheder

”Jeg kunne ikke tjekke min e-Boks, mens jeg lå på operationsbordet”
En kræftoperation betød, at journalist Ernst Poulsen en periode måtte trække stikket til sine kunder. Da han efterfølgende røg ud i en opslidende kamp mod Ydelsesservice København...
Læs mere
Karin Bech: "Man kan åbenbart ikke vinde i det her system"
Tilbage i 2012 fik freelancer Karin Bech brug for at melde sig syg hos kommunen. Men efter 2½ års kamp via DJ er der stadig ingen udsigt til sygedagpenge. DJ kalder sagsforløbet en farce
Læs mere
Kommunen snupper dine forsikringspenge
Du bliver alvorligt syg. Måske af stress, en trafikulykke eller en blodprop. Du mister erhvervsevnen og regner med, at forsikringen dækker tab af indtægt. Men nej. Selv om...
Læs mere